تک درخت

تک درخت دشت ...

tree

Photo by : hossein shahlaee                                                                                  

/ 1 نظر / 5 بازدید
نرگس قوام

بسیار زیبا وهم آلود... به قول اخوان: باغ بی برگی که میگوید که زیبا نیست؟!