نگین علم

پوشاک و تجهیزات

 

پوشاک و تجهیزات در کوهنودی و صعودهای زمستانی

تالیف و ترجمه :‌ حسین شهلایی

 

 

mountaineering